Choď na obsah Choď na menu
 


Kontrola kotlov
Intervaly pravidelnej kontroly kotlov v závislosti od menovitého výkonu, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy sú nasledovné:
·         Menovitý výkon kotla [kW] - od 20 vrátane do 30, palivo - fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 10 rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 7 rokov,
·         Menovitý výkon kotla [kW] - od 20 vrátane do 30, palivo - zemný plyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 15  rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 12  rokov, menovitý výkon kotla [kW] - od 20 vrátane do 30, palivo - biomasa, bioplyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 15 rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 15 rokov,
·         Menovitý výkon kotla [kW] - od 30 vrátane do 100, palivo - fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 4 roky, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 4 roky,
·         Menovitý výkon kotla [kW] - od 30 vrátane do 100, palivo - zemný plyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 6 rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 6 rokov, menovitý výkon kotla [kW] - od 30 vrátane do 100, palivo - biomasa, bioplyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 10 rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 10 rokov,
·         Menovitý výkon kotla [kW] - od 100 vrátane, palivo - fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 2 roky, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 2 roky,
·         Menovitý výkon kotla [kW] - od 100 vrátane, palivo - zemný plyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 3 roky, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 3 roky, Menovitý výkon kotla [kW] - od 100 vrátane, palivo - biomasa, bioplyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 6  rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 6 rokov.
Ak je predmetom pravidelnej kontroly kotlov kotol starší ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnou kontrolou kotla aj individuálna špeciálna kontrola vykurovacej sústavy.
Porušením povinností vlastníkom budovy, ktorým je fyzická osoba, sa dopustí priestupku, za ktorý obec môže uložiť pokutu do 333 €. Porušením povinností vlastníkom budovy, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, sa dopustí správneho deliktu, za ktorý obec môže uložiť pokutu do 1660 €.
V záujme racionalizácie spotreby energie a obmedzenia emisií oxidu uhličitého  a dodržiavania povinností vlastníkov budov je nevyhnutné vykonávať pravidelné kontroly kotlov.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lehoty čistenia a kontroly komína
V zimnom období užívateľ rodinného domu alebo inej stavby intenzívnejšie využíva komíny. V záujme zistenia nedostatkov, ktoré bezprostredne ohrozujú protipožiarnu bezpečnosť stavieb je potrebné im venovať patričnú pozornosť.
Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z. (nadobudla účinnosť 1.9.2007) ustanovuje technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť:
a) pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania,
b) pri výstavbe a používaní komína a dymovodu určených na odvod spalín z palivových spotrebičov do vonkajšieho prostredia.
Táto vyhláška ustanovuje lehoty čistenia komína, dymovodu a palivového spotrebiča a vykonávania ich kontrol.
Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov. Jeho úlohou pri kontrole komína podľa § 19 ods. 1 vyhlášky č. 401/2007 Z. z. je:
a) posúdenie umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča,
b) kontrola telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,
c) vykonávanie čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu,
d) kontrola voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču.
Užívateľ rodinného domu alebo inej stavby je povinný komín udržiavať v dobrom technickom stave a je povinný zabezpečiť jeho pravidelnú kontrolu a čistenie len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniami.
V zmysle cit. vyhlášky užívateľ rodinného domu alebo inej stavby je povinný komín počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za
1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.
Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
Komín možno vypaľovať len výnimočne, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komín môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.
Vykonanie čistenia a kontroly komína je povinný užívateľ rodinného domu alebo inej stavby preukázať na účely kontroly orgánu vykonávajúcemu požiarny dozor.
Za nedodržiavanie lehôt alebo za nevykonávanie čistenia a kontroly komína môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť pokutu do výšky 100 €.
Bezpečnosť rodinných domov, zdravia a životy ľudí musí byť prvoradá. Požiarom možno predchádzať dodržiavaním lehôt čistenia a kontroly komína odborne spôsobilou osobou.